این پروژه در سال  1398 به شرکت سفارش داده شد که پس از بررسی ها و طراحی های لازم تولید و به دانشگاه کشاورزی تحویل داده شد…