این پروژه در سال ….. توسط شرکت فلان سفارش داده شده و پس از طراحی ها و بررسی موارد مورد نظر این سیستم در قالب سیکلون و فیلترشن و بند و بساط طراحی شده